Magazine RádiuNotisiasTetum

Prisioneirus Nain 12 Hetan Ona Kartaun Eleitoral Foun Husi STAE

Covalima Prisioneirus nain 12 ne’ebe antes ne’e la iha kartaun eleitoral daudaun ne’e hetan ona kartaun eleitoral foun husi STAE.

Diretur servisu prisaun Suai Julio Dias Ximenes hateten, prisioneirus nain 12 ne’e hetan fali kartaun eleitoral foun tanba sira nia kartaun eleitoral maioria at no lakon.

Nia hatutan, iha prisaun suai total prisionerus hamutuk 111 ne’ebe mak kompleta ona kartaun eleitoral, no prisioneirus hirak ne’e sei partesipa iha elisaun presidensial ba tinan 2022-2027.

Entretantu; establesementu prisaun suai antes ne’e haruka prisioneirus nain 1 ba munisipio ermera tanba prisaun Suai laiha bloku ba prisioneirus feto.

(Carlito/Emy)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button