Gazeta Às 12

Ekipa Konjunta Kaptura Defensor Publiku Ilegal

 Ekipa Konjunta Kaptura Sidadaun Ida Halo Nia An Hanesan Defensor Publiku Hodi Lohi Vitima Sergio Sequeira. Tersa-Feira, Ne’e Ekipa…

STAE Munisipiu Baucau Rezista Eleitor Foun 424PAM Rekonhese Dili Dezorganizadu

 Prezidente Autoridade Munisípiu Díli, Rekoñese Kapital Díli Des-Organizadu. Durante Ne’e, Polítiku Sira, Sosiadade Sivil, Inklui Komunidade, Kestiona Kona-Ba Prezidente…

SEII Fasilita Formasaun Ba Prizioneiru Iha FatuqueruProfesor Liu Rihun 11 Simu Osan RetroativuMEJD Sosializa Informasaun Violensia Bazeia Ba JeneruEBF Nu 4 Kuluhun Menus KadernetaKomunidade Lamenta Ho Operasaun Ro’o Berlin RamelauSacom TL Sei Dada Fibra Optíka Husi Alor Mai TibarSEII Kapasita Feto Potensial BaucauBack to top button