Magazine RádiuNotisiasTetum

PM Orienta Ona KAFI Atu Rezolve Infrastrutura Ne’ebe Hetan Estragus Iha Teritoriu Nasional

Dili – Primeiru ministru orienta ona tekniku komisaun aprovizionamentu fundu infrastrutura-KAFI atu rezolve infrastrutura ne’ebe hetan estragus iha teritoriu nasional.

Ministru presidente konsellu ministru, Fidelis Leite Magalhães hateten, primeiru ministru oriente direta membru komisaun aprovizionamentu fundu infrastrutura – KAFI atu hodi identifika estrada no pontes ne’ebe hetan estragus iha kalamidade publika tinan kotuk.

Nia argumenta, xefe governu ho membru KAFI mos koalia konaba  projetu ho kategoria normal no emerjensia.

Entretantu, estragus ne’ebe kauza husi dezastre naturais,  barak mak identifikadu ona husi ministériu obra públikas no hetan intervensaun husi instituto jestaun ekipamentus-IGE ho karakter emerjensia.

Enquantu balun seidauk toma atensaun husi governu, liu-liu kona ba konstrusaun foun ba ponte Lamara iha Natarbora, ponte Dilor iha Viqueque, estrada liga nasional ba munisipiu sira.

(Jp/Emy)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !