Magazine Rádiu

PDHJ Bobonaro Sei Halo Fiskalizasaun Iha Elisaun Parlamentar

PDHJ Bobonaro Sei Halo Fiskalizasaun Iha Elisaun Parlamentar

Dili – Provedoria direitus humanus no justisa delegasaun teritorial Maliana sei halo fiskalizasaun ba iha kampaina elisaun parlamentar tinan ne’e…
UPF Prende Sasan Kontra Bandu Iha Fronteira

UPF Prende Sasan Kontra Bandu Iha Fronteira

Dili – Polisia patrolamentu fronteira-UPF prende sigaru surya kaixa 12 tula ho bero, iha area palaka suku batugade, postu administrativu…
Back to top button
error: !