Magazine RádiuNotisiasTetum

Presu Sesta Bazika Latuir Estandar


Dili – Deskonfia kompanhia distribuidora sesta bazika komete iregularidade durante distribuisaun sesta bazika, iha munisípiu Viqueque.

Xefe suku Kara-Balu, Joaun Pinto esplika, loloos konpanhia distribuidora hezeldan, fahe mina litru lima maibé, benefisiarios simu deit litru hat, inklui sasan sira seluk la tuir nia montante.

Lider komunitario ne’e husu ba konpaina atu serbisu hamutuk ho autoridade lokal hodi bele hadia iregularidade.

Suku kara-balu iha aldeia hitu ho totál populasaun, rihun hitu, iha munisipiu Viqueque.

(Paulino Pinto/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !