Magazine RádiuNotisiasTetum

PN Husu Governu Valoriza Servisu Media Iha Timor Leste

Dili – Parlamentu Nasional husu estado no governu Timor Leste atu dignifika no valoriza servisu jornalista sira nia servisu.

Deputado bankada PD Mariano Asanami Sabino defende, papel jornalista iha prosesu dezemvolvimentu nasaun importante tanba transmite imformasaun ba ema hotu.

Tamba ne’e, membro parlamentu nasional ne’e husu governu atu tau matan jornalista sira nia servisu iha terrenu.

Deputada bankada FRETILIN, Lidia Norberta agradese ba servisu media iha Timor Leste, tamba fo ona kontribuisaun makas iha prosesu dezemvolvimentu nasaun.

Entretanto; loron 3 fulan maio kada tinan mundo selebra loron ne’e hanesan liberdade imprensa hodi valoriza no dignifika kna’ar husi jornalista sira nian.

(Alau/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !