Magazine RádiuNotisiasTetum

Partido KHUNTO Deklara Fo Apoio Lu-Olo Iha Segunda Volta

Dili – Partido KHUNTO ofisialmente deklara, apoio kandidatu presidenti republika Francisco Guterres Lu-Olo, iha segunda volta.

Liu husi komferensia imprensa quiinta feira ne’e, konselheiro maximu partido KHUNTO, Jose Dos Santos Naimori Bukar hateten, partido KHUNTO liu husi enkontru lideransa partido deside hodi avansa ho apoio Lu-Olo hanesan mos partido aliado iha oitavo governu konstitusional.

Naimori Bukar afirma, plataforma ne’ebe partido tolu deklara sei dura to’o tinan lima, tamba ne’e iha segunda volta partido FRETILIN, PLP no KHUNTO ho partido sira seluk nia apoio hodi avansa ho kandidatu Lu-Olo hodi hetan vitoria iha eleisaun presidensial.

Lider maximu partido KHUNTO ne’e avalia katak, durante mandatu presidenti republika Francisco Guterres Lu-Olo konsegue salva povo husi moras COVID-19, maske hasoru difikuldade barak iha mandatu, maibe xefe estado foti desizaun ho pasensia hodi hasai povo husi terus nia laran.

Konselheiro maxímu partido KHUNTO hatun ona orientasaun ba kordenador munisipio 13 inklui RAEOA atu servisu makas hodi lori vitoria ba kandidatura presidenti Lu-Olo sai hanesan xefe estado ba daruak nian.

(Alau/Domingos/Siso)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button