Magazine RádiuNotisiasTetum

Naimori Bukar Husu Estrutura Atu Servisu Makas Hodi Fó Vitória Ba Kandidatura PR Armanda Berta

Aileu – Konseleru maxímu partidu KHUNTO, husu estrutura atu servisu makas hodi fó vitória ba kandidatura Presidente Repúblika Armanda Berta, iha eleisaun.

Konseleru maxímu partidu KHUNTO Naimori Dos Santos Bukar, hatoo pedidu ne’e iha konferensia imprensa,  iha salaun timor klaran, iha sabádu fim de semana.

Kordenadora partidu KHUNTO municipiu Aileu, Juliana Castro kompromete, sei servisu makas ho estrutura, hodi konsolida povu Aileu, nune’e bele vota ba kandidatu Armanada Berta iha eleisaun.

Entretantu, eleisaun prezidensial marka iha loron 19 fulan marsu tinan ne’e.

(Tome/Siso)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button