Magazine RádiuNotisiasTetum

Merkadu Foun Iha Munisipiu Baucau Seidauk Utiliza


Dili – Autoridade munisipiu Baucau seidauk muda negosiante ba merkadu foun tuanau tanba sei kompleta fasilidade.

Prezidente autoridade munisipiu Baucau, Olivio Freitas Bou Lesa hatete, vendedores ne’ebe atu muda ba merkadu munisipal foun hamutuk atus ualu resin.

Bou-Lesa reforsa, bainhira merkadu munisipal ne’e finaliza nia parte sei halo regulamentu ida nune’e bele orienta negosiante sira labele hela iha merkadu.

Merkadu foun ne’e konstroi iha rai ho nia luan hektares hitu.

Orsamentu ba obra ne’e, hamutuk dollar merikanu rihun atus ualu hitu nulu resin.

Termu kontrato, konstrusaun hahu iha tinan rihun rua sanulu resin neen no finalija iha tinan 2023.

Edificio merkadu kompostu husi, haris fatin, kuartu hitu inklui lixeira instala iha fatin hat.

Obra ne’e, responsabilija husi kompana cuba construction unipessoal lda, gardel unipessoal lda no ideal.

(Pedro/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !