Magazine RádiuNotisiasTetum

Governu TL No Governu Asutralia, Asina Akordu Kooperasaun Bilateral Atu Fó Oportunidade Ba Timor Oan Sira Ba Servisu

Dili – Governu Timor Leste no governu Asutralia, asina akordu kooperasaun bilateral, atu fó oportunidade ba timor oan sira ba servisu, iha Australia.

Governu Timor Leste ho governu Australia hametin kooperasaun bilateral, liu husi akordu pacific australia labour mobility, atu haruka traballador timor oan sira ba servisu iha Australia.

Ministra negosiu estranjeirus no kooperassun Timor Leste Adaljiza Magno hateten, akordu ne’e sei fo oportunidade ba timor oan naín atus hat, ba servisu iha Australia, iha area agrikultura, durante fulan 8 toó tinan 4.

Aliende ne’e, governu Australia mos lansa vou komersial, semana ida dala-tolu, atu fasilita konektividade viajen sidadaun sira nian.

Durante vizita, emreza australianu sira, apresia servisu traballador timor nian no husu atu aumenta númeru traballador iha future.

(Sergio/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !