Magazine RádiuNotisiasTetum

Espoza PR Kontinua Hala’o Servisu Ba Defende Direitu Feto No Labarik Vulneral Iha Timor Leste

Dili – Espoza prezidente republika kontinua hala’o servisu ba defende direitu feto no labarik vulneral iha Timor Leste.

Espoza prezidente republika, Cidalia Mouzinho Lopes Guterres informa, hanesan embaixadora Plan Timor Leste kontnua hala’o servisu ba defende direitu feto no labarik feto livre husi aktu violasaun seksual no violensia doméstika.

Cidalia Mouzinho Lopes afirma, kontinua esforsu hodi defende feto no labarik feto nia dereitu maske prezidente republika nia mandatu sei termina iha fulan maiu.

Enquanto, servisu ne’ebe Plan Internasional halao durante ne’e maka, halo advokasia ba feto no labarik feto sira ne’ebe sai vitima ba aktu violénsia doméstika no violasaun seksual.

Durante mandatu, hala’o mos servisu, iha area saúde, edukasaun no asuntu sosial sira ba povu sira mukit liu.

(Manuel/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !