Magazine RádiuNotisiasTetum

CNE Realiza Ona Ritual Ba Paktu Eleisaun Pasifiku Iha Municipio Manatuto

Manatuto – Komisaun Nasional Eleisaun, realiza ona ritual ba paktu eleisaun pasifiku iha municipio Manatuto, kuarta-feira ne’e.

Komisaria CNE Odete Maria Belo komfirma, objectivu husi aktividade ritual ne’e atu husu matak malirin ba heroi no heroina sira atu tulun kandidatu presidente idak-idak hodi kria paz iha aktividade poltika nian.

Komandante PNTL municipio Manatuto superintendente, João Da Costa komfirma, polisia prontu asegura prosesu eleisaun iha territorio nasional.

Reprejentante lia nain municipio Manatuto, Abilio Martins hamulak ba matebian no lulik Manatuto atu fo matak no malirin ba kandidatu presidente nain 16 hodi kria estabilidade no paz ba hadiak povu husi mukit no kiak iha Timor Leste.

Ritual ne’e, hatudu rezultadu positivu ba kandidatura 16 periodo kampaña eleitoral no eleisaun presidensial.

Seremonia ritual ne’e partisipa husi veterano, autoridade lokal, PNTL no lia nain municipio Manatuto.

(Cipri/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !