Magazine RádiuNotisiasTetum

Veteranus Timor Leste No Australia Presisa Hametin Realsaun Bilateral Iha Futuru

Dili – Veteranus Timor Leste no Australia, presisa hametin realsaun bilateral iha futuru.

 Ministru asuntu kombantetes libertasaun nasional, Julio Sarmento Meta Malik hateten, veteranus Australia no Timor Leste nia relasaun hahu kedas, husi funu mundial daruak.

Hafoin enkontru bilateral, adidu defeza Australia iha Timor Leste, Paul Pembroke hateten, Timor Leste no Australia iha dever no obrigasaun atu asegura relasaun bilateral.

 Entretantu; veteranus husi nasaun rua ne’e, sei koopera hodi dezenvolve diak liu tan servisu veteranus iha Timor Leste.

(Meu/Emi)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !