Magazine RádiuNotisiasTetum

Tribunal Rekursu Sei Hein Lista Re-Verifikasaun Husi Kandidatura Indenpendente Luis Tilman

Dili – Tribunal Rekursu sei hein lista re-verifikasaun husi kandidatura indenpendente luis tilman antes dada númeru sorteiu.

Ajenda atu dada númeru sorteiu markada ona ba iha loron kinta-feira semana ne’e, maibé data ne’e bele adia bainhira re-verifikasaun lista kandidatura Luis Tilman konkluida.

Prezidente Tribunal Rekursu Deolindo Dos Santos afirma, kandidatu Luis Tilman hatama hikas ona nia lista proponentes husi munisípiu tolu ba Tribunal Rekursu iha tersa-feira ne’e.

Deolindo Dos Santos afirma, durante loron rua nia laran, tribunal sei verifika hodi fó sai rezultadu molok tribunal rekursu realiza aktividade sorteiu ba kandidatu hotu.

Ekipa susesu Francisco Da Silva Barreto entrega ona lista proponentes Luis Tilman nian husi munisípiu tolu ba iha Tribunal Rekursu.

(Cipri/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !