Magazine RádiuNotisiasTetum

Taur Matan Ruak Sei Halo Remodelasaun Ba Membru Oitavu Governu

Dili – Primeiru ministru, Taur Matan Ruak, sei halo remodelasaun ba membru oitavu governu konstitusional ne’ebe nia lidera.

 Dadaun ne’e, informasaun ne’ebe espalla iha públiku katak, membru oitavu governu balun husu demisaun ba primeiru ministru, Taur Matan Ruak.

Maibe, primeiru ministru Taur Matan Ruak konfirma, to agora xefe governu seidauk simu karta remodelasaun husi ministru balun ne’e nia lidera, maibe matan ruak sei halo remodelasaun iha tempu besik.

 Taur Matan Ruak konsidera normal, bainhira membru governu ida demite husi nia kargu.

(Domingos/Emy)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !