Magazine RádiuNotisiasTetum

Reitor UNPAZ : Ejekusaun Osan Porsentu 17 Nia Efeitu Ba Desenvolvimentu No Nasaun Zero

Dili – Reitor Univesidade Da Paz av’alia, ejekusaun osan porsentu sanulu resin hitu nia efeitu ba desenvolvimentu no nasaun zero.

 Adolmando Soares justifika, ezekusaun orsamento jeral estadu zero ba dezenvolvimento tanba govenu lahalo justifikasaun klaru.

Akademista ne’e argumenta mós katak, lisensa primeiro minsitro ba kampaña, sei implika mós ba ezekusaun.

Ba  Adolmando Soares, laiha nesesariu ba primeiru ministru atu halo remodelasaun tanba tempu ne’e mandatu atu hotu hodi prejudika ejekusaun OJE 2022.

Maibe, ministru financas Rui Gomez esplika, governu ejekuta ona orsamentu jeral estadu tinan 2022 hamutuk porsentu 10 pontu hitu eqivalene ho osan miliaun ida atus ne’en lima nulu resin.

Tuir nia, jeralmente primeiru no segundu trimestre por anu ne’e prosesu aprovizionamentu foin hahu kontratu labele halo pagamentu tanba ne’e mak ejekusaun tu’un.

Tuir proposta governu nian aprezenta ba Parlamentu Nasional orsamentu geral estadu tinan 2022 ho montante bilaun ida pontu neen resin, maibe aumenta ho proposta Parlamentu Nasional orsamentu geral estadu tinan 2022 sa’e ba bilaun rua resin.

(Domingos/Alau/Siso)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button