Magazine RádiuNotisiasTetum

Prezidente Eleitu Preokupa Inflasaun Iha Rai Laran Ne’ebe Prezudika Ekonomia Povu

Dili – Prezidente eleitu preokupa inflasaun iha rai laran ne’ebe prezudika ekonomia povu.

Prezidente eleitu Jose Ramos Horta kompromete, sei servisu hamutuk ho governu atu rezolve inflasaun iha rai laran hodi labele fo risku ba ekonomia povu.

Tanba ne’e, Jose Ramos Horta hakarak governu ida forte hodi solusiona problema rai laran hodi fo moris diak ba povu.

Porta voz komferensia episkopal Timor Leste, padre Julio Crispin husu ba prezidente eleitu atu servisu hamutuk ho orgaun soberano hodi rezolve problema ekonomia povu nian.

Inflasaun rai laran implika ba rendimentu povu no povu laiha kbiit atu halo kompras ba sasan nesesidade baziku, tanba presu maioria sa’e makas.

(Manuel/Siso)