Magazine RádiuNotisiasTetum

PR Husu EDTL,EP Presija Mellora Servisu Hodi Lori Naroman Ba Povu TL


Dili – Prezidente repúblika husu EDTL.EP presija mellora servisu hodi lori naroman hakbesik ba povu Timor Leste.

Prezidente EDTL.EP Paulo Da Silva informa, durante enkontru ho xefe estadu aprejenta servisu no progresu dada liña eletrisidade ba povu Timor Leste.

Ezekutivu ne’e haktuir, xefe estadu Jose Ramos Horta husu atu EDTL halao servisu diak, hodi monta ahi ba suku neebe seidauk asesu.

Prezidente EDTL,EP haktuir, EDTL ho politika eletrifikasaun komunitariu ne’ebe servisu hamutuk ho komunidade hodi dada energia eletrika ba komunidade sira.

Husi total suku atus haat, rua nulu resin sia, iha suku atus tolu, hitu nulu resin ualu, mak asesu ona energia eletrika, enkuantu restu sei finaliza iha tinan ida nee.

(Manuel/Alau)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !