Magazine RádiuNotisiasTetum

PR Apresia Servisu OMS Ho Ministeriu Saude


Dili – Prezidente republika apresia servisu organizasaun mundial saude ho ministeriu saude ba programa planeamentu familiar.

Xefe estadu Jose Ramos Horta haktuir, kultura Timor-Leste nian la bandu atu familia ida rai oan barak, maibe ho politika planemanetu familiar bele reduz risku ba inan.

Politika planeamentu ne’e, bele prevene kankúru servikal

Ministra saude, Odete Maria Freitas Belo argumenta, politika planeamentu familiar lori ba sidadaun iha ona koiñesimentu ba redusaun oan husi hitu tuun ba haat.

Governante ne’e fundamenta, politika planemanetu familiar kontribui ba redusaun númeru mortalidade inan no oan no kontribui ba saude isin diak ba inan ho oan sira.

(Manuel/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !