Magazine RádiuNotisiasTetum

PM Rejista Trabaldor Iha Rai Liur Iha Rai Liur Tuir Especialidade Ida Idak


Dili – Primeiru ministru husu ba indimo instituto publiku, atu rejista traballador iha rai liur tuir especialidade ida-idak.

Primeiru ministru Taur Matan Ruak husu ba indimo, hodi rejista rekursu humanu Timor nian, liu-liu traballador sira ne’ebe hala’o ona servisu iha rai liur tuir nia esecialidade area ida-idak.

Ba Taur Matan Ruak, kada nasaun ida tenke klasifika nia rekursu humanu iha nivel kuadru superiores.

Konferensia internasional ne’e halao ho intensaun, atu garante pro-ativu iha adaptasaun tranzisaun husi impaktu politika no sosial nebe jenera probeza no desigulidade.

(Domingos/Ansa/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !