Magazine RádiuNotisiasTetum

LABEH-MP Buka Pretíjiu Husi Lei Rekuperasaun


Dili – Lalenok ba ema hotu-labeh konsidera ministeriu publiku buka prestíjiu liu husi kria lei rekuperasaun ativu no kombate korupsaun liu husi krime konexu.

Diretor ezekutivu labeh, christopher henry Samson, hato’o pozisaun ne’e, tanba parlamentu nasional ratifika ona konvensaun onu kontra korupsaun, ho nune’e baze atu kondena no halo rekuperasaun ba kazu korupsaun ne’e iha nanis ona.

Tuir Christopher, rekuperasaun ba kazu korupsaun, sita ona iha konvensaun onu ba kombate korupsaun, ho nune’e la presiza kria tan lei.

Diretora ezekutivu sistema judisiáriu no monitorizasaun programa, Ana Paula Marçal, apresia ho planu ministeriu publiku hodi aborda lei rekuperasaun ativu no kombate korupsaun liu husi krime konexu.

Ministeriu publiku halo konferensia internasional ne’ebe hetan apoiu husi estadu Korea du sul no nasoens unidas, servisu ba droga no krime ninian, hodi aborda lei propriu hodi kombate korupsaun, tanba seidauk iha lei hodi rekupera fali prezuiju husi kazu korupsaun sira.

(Bitu/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !