Magazine RádiuNotisiasTetum

Klinika Bairo Pite, Regista Kazu Tuberkuloze Rihun Rua

Dili – klinika Bairo Pite, regista kazu tuberkuloze rihun rua, atus haat sia nolu, iha periodo fulan janeiro to’o marsu tinan ne’e.

dadus ne’e relata husi director ezecutivu klinka Bairo Pite, Inasio Dos Santos iha nia servisu fatin Bairo Pite Dili segunda feira ne’e.

Nia komfirma, husi numeru ne’e, konsidera pasiente atus haat, sia nolu maka identifika positivu moras tuberkuloze inklui tipu moras publiku sira seluk.

Alemde moras tuberkuloze, regista mos pasiente ne’ebe sofre moras dengue hamutuk, ualu nolu resin.

Ezekutivu ne’e fundamenta, inisio fulan janeiro to’o marsu ne’e, clinika bairo pite la regista pasiente lakon vida.

Ezekutivu ne’e husu nafatin ba publiku, atu mantein hela iha ambiente ne’ebe seguru no saudavel hodi hadok a’an husi moras tuberkuloze no dengue.

(Cipri/Emy)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !