Magazine RádiuNotisiasTetum

KFP Ho ILO Dezamina Informasaun Konaba Prevensaun Asedio Seksual Ba DJ Sira

Dili – Desimina informasaun konaba prevensaun asedio seksual importante ba diregente sira iha komisaun funsaun publika.

Presidente komisaun funsaun publika, Faustino Cardoso, hato asuntu ne’e iha aktividade disseminasaun informasaun ne’ebe realiza husi komisaun funsaun publika ho internasional labour organizeison segunda-feira ne’e.

Faustino Cardoso hateten, diriejnte sira iha funsaun publika tenke hatene diak, hodi sai sensivel bainhira akontese pratika asediu seksual iha funsaun publika.

Koordenadora advokasia alfela, Marcelina Amaral argumenta, alfela konsege rejista funsionariu estadu balun ne’ebe envolve direita iha kazu asedu seksual.

Nia hatutan, kazu ativu ne’ebe alfela rejista husi tinan 2010 to’o agora hamutuk rihun rua, atus rua sianulu resin ida.

Enquantu, tuir dadus krime ne’ebe alfela rejista husi tinan 2010 to’o agora tipu kazu hanesan, kazu violensia domestika, violasaun seksual, abuzu seksual ba menor, ofensa integridade simples no abandona menor, ne’ebe rejista a’as iha munisipiu Dili.

(Juvenal/Siso)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: !