Magazine RádiuNotisiasTetum

Kandidatura PR Lere Anan Timur Hasoru Malu Ho Apoiantes No Ekipa Susesu Munisípiu Eremera

Ermera – Kandidatura Prezidente Repúblika Lere Anan Timur hasoru malu ho apoiantes no ekipa susesu, munisípiu Eremera, iha tersa-feira ne’e.

Kandidatu Lere Anan Timur hateten, sorumutuk ne’e, hodi enkoraja coordenador no ekipa susesu atu servisu makas, hodi garante vitória iha eleisaun presidensial.

Coordenador ekipa susesu municipio Ermera Vicor Soares Sarmento konsidera lider úniku tanba ne’e sei garante vitoria ba lere anan timur.

Durante hasoru malu organizasaun balun iha municipio Ermera deklara  fo apoio maxímu ba kandidatura general Lere Anan Timur.

(Joana Monteiro/Siso)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button