Magazine RádiuNotisiasTetum

Governu Sei Asina Akordu Ho Governu China No Apoiu RTTL,EP

Dili – Governu sei asina akordu ho governu China kona-ba servisu hamutuk iha area ekonomia, agrikultura no apoiu RTTL,EP.

Alem de ne’e, iha akordu kooperasaun ne’e sita konaba apoiu instalasaun kanu bee moos no haruka aimoruk husi xina mai Timor-Leste.

Ministra negosia estranjeiru no koperasaun Adalgiza Magno hato’o asuntu ne’e, hafoin aprezenta Timor-Leste nia preparasaun ba simu bainaka husi xina ba primeiru ministru Taur Matan Ruak.

Ministru negosiu estrangeiru no koperasaun China sei vizita Timor-Leste iha loron 3 to’o loron 4 fulan juñu.

(Domingos/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !