Magazine RádiuNotisiasTetum

Governu Nafatin Tau Importansia Ba Diskusaun Fronteira Terrestre

Dili – Governu nafatin tau importansia ba diskusaun fronteira terrestre ho governu Indonesia.

Ministra negosiu estranjeiru no kooperasaun Adaljiza Magno informa, durante ne’e governu rai rua, suspende provizoriu diskusaun fronteira terrestre, tanba impaktu husi COVID-19.

Adaljiza Magno afirma, asuntu fronteira terrestre nafatin reponsabiliza husi xefe negosiador prinsipal fronteira marítima Kay Rala Xanana Gusmão.

Iha tinan 2018, Timor Leste asina ona akordu termu referencia, ho delegasaun xefe tékniku fronteira terestre Indonésia kona-ba, segimentu bizaela sunan no citrana naktuka Oe-cusse.

Termu referencia neé, asina husi xefe negosiador fronteira terestre Timor-Leste Roberto soares no xefe negosiador fronteira terestre indonésia desra tersaya/iha otel novu turismu Díli.

Maibé, iha loron 22 fulan juliu tinan 2019, xefe negosiador prinsipal Kay Rala Xanana Gusmão no ministru Indonésia Wiranto realiza akordu kona-ba fronteira rai maran entre Timor-Leste no Indonésia.

 (Manuel/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !