Magazine RádiuNotisiasTetum

Des-Intendimentu Ba Fatin Lixero Iha Aileu


Dili – Dezentendimentu entre nain ba rai no autoridade lokal ba fatin lixu iha Aileu.

Dezentendemento ne’e mosu, tanba lixeiru neebe destaka iha dalan protokolu no prejudika saude komunidade sira, iha area Mamerlolo, munisipiu Aileu.

Porta vos Zeferino Xavier Araujo husu ba administrador munisipiu Aileu atu buka fatin seluk no dok husi komunidade hodi la prejudika ba saude publiku.

Jerasaun husi knua Lausse no Dudato, Abilio De Araujo no Vasco Do Rosario, ezize ba governo tenke halo jestaun nebe diak li-liu ba lixu tanba fakar la tuir nia fatin.

Administrador munisipiu Aileu Abel Da Conceição, husu ba sidadaun sira atu koopera ho governo lokal nune kuntribui ba dezenvolvimentu Aileu nian.

Tuir planu, tinan sei konstrui projetu hitu iha munisipiu Aileu inklui fatin ba lixero ho orsamentu rihun 90.

(Tome Fernandes/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !