NasionálNotísiaNotísia Kalan

Viqueque: Vitima Inundasaun 102 Hetan Apoiu

Ekipa Protesaun Sivil Hamutuk Ho Komisaun Risku Dezastre Munisípiu Viqueque, Inklui Parseiru Sira Apoiu Vitima Inundasaun Atus Ida Resin, Iha Suku Maluru, Postu Viqueque Vila.

Iha Prosesu Distribusaun, Administrador Postu Viqueque Vila, Duarte Soares Brandão Husu Komunidade Afetadu Sira Atu Kontinua Atensaun, Wainhira Udan Boot No Parte Governu Sei Buka Alternativu Wainhira Akontese Inundasaun, Sei Evakua Komunidade Sira Ba Fatin Ne’ebe Seguru.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !