GazetaGazeta Às 7

VIP TV Fasilita Seminario Ba Foin Sae Sira

Media on line VIP TV, realiza seminariu ba joventude sira, kona-ba rezoluasaun karakter, liu husi vida espiritual.

Sesta feira ne’e, media on line VIP, realiza seminariu ba joventude sira, kona-ba klalaok espiritual,no halo joven sira sai lideransa ne’ebé diak iha futuru.

Prezidente komisaun organizadora, Naumy   Sarmentu, hateten, liu husi seminariu ne’e, bele muda pensamentu sidadaun nian, iha vida espiritual, no prepara mos rekursu ne’ebé diak, hodi fó kontribuisaun ba sosiedade no nasaun.

Prezidente ne’e afirma, envolvimentu joventude hotu iha seminariu ne’e, la haree ba kor no separasaun ba fiar relijiaun nian, maibé oinsá atu mutiva no inspira joventude sira, iha aspetu rezolusaun ba karakter umanu.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: !