Magazine RádiuNotisiasTetum

UPF Prende Gazolina Litru Rihun Ida Atus Neen Rua Nulu


Dili – Polisia unidade patrolamentu fronteira-UPF premde gazolina litru rihun ida atus neen rua nulu, iha fulan janeiru tinan 2023.

Komandante interinu polisia unidade patrolamentu fronteira-UPF superintendente assistente Carlos Monis Maia hatete, sasan sira ne’e prende liuhusi atividade pasa revista iha fronteira.

Nia relata, sasan seluk nebe prende hanesan, gazoel litru rihun ida resin, minarai litru atus ida resin no sigaru surya 12 karton rua nulu resin.

Iha parte seluk, ekipa operasional prende mos fahi ida, manu futu neen no bua maran kilograma lima nulu inklui motorizada ilegal walu.

Entretantu sasan kontra bandu hirak nee, polisia unidade patrolamentu fronteira-UPF submete ona ba komando polisia munisipiu no balun neebe nain halai ses sei tau hela iha kuartel UPF.

(Humberto Dos Santos/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !