Magazine RádiuNotisiasTetum

Timor Oan Atus Tolu Sei Ba Servisu Iha Área Óspitalidade Iha Qatar No Dubai

Dili – Timor Oan Atus Tolu Sei Ba Servisu Iha Área Óspitalidade Iha Qatar No Dubai, Manajer Incanto Group Joanico Jeronimo No Diretor Agensia Rui Pires Hatoo Informasaun Nee, Hafoin Audencia Ho Xefe Governu Taur Matan Ruak Tersa-Feira Ne’e.

Manajer Incanto Group Joanico Jeronimo Esplika, Akordu Ba Traballador Sira Sei Kontratu Durante Tinan Rua Hodi Ba Servisu Iha Qatar No Dubai.

Diretor Empreza Pc Gammer Global Viza Agent Rui Pires Promete, Sei Servisu Hamutuk Ho Governu Hodi Apoia  Timoroan Ba Servisu Iha Rai Liur.

Iha Semana Ne’e, Empreza Pc Gammer Global Viza Agent Sei Loke Oportunidade Ba Foin Sae Ho Tinan 17 Ba Leten No Tenki Hatene Lian Ingles Hodi Ba Servisu Iha Qatar No Dubai.

Enquanto, Viza Ba Nasaun Rua Refere Sei Uza Pasaporte Timor Nian Tanba Aplika Viza No Sei Kontrolu Husi Ajensia No Ministeriu Turizmu.

(Domingos/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !