Gazeta Às 24NasionálNotisias

Teras Propriedade Kontinua Halo Levantamento Rai Fleixa

Teras no propriadades la konsidera pedidu reklamasaun rai Fleixa.

Diretor geral teras no propriadades konfirma, la konsidera pedidu reklamasaun sidadun balun kona-ba rai Fleixa tanba aktividades compra, venda la tuir prosesu normal.

Direretor geral teras no propriadade, Rodrigu Memdonça konfirma disputa rai area Fleixa husi sidaun balun ne’ebé halo hela reklamasaun, maibe dirijente ne’e konfirma rai nebá husi tempu Portugal to’o iha tempu ukun a’an abandonadu no la iha nain.

Dirijente ne’e rekunnese sidaun balun oras ne’e okupa hela, maibe akuza sidaun sira ne’ebé fa’an ona rai parte balun, maibe la tuir prosesu normal tanba la liu hosi teras propriadades, tanba ne’e nia konfirma, la konsidera pedidu reklamasaun, no kontinua hala’o prosesu levantamentu atu atribui rai fleixa ba iha investor nain ba timor plaza hala’o invetementu hodi selu arendamentu ba estadu.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !