NasionálNotísiaNotísia Kalan

TDD Aplika TIR Ba Arguidu AES Ho IGA F

Tribunal Distrital Dili Aplika Termu Identidade Residensia Ba Arguidu AES No IGA Ne’ebe Deskonfia Hanesan Autor Prinsipal Ba Kazu Trafiku Humanu.

Advadu Pedro Aparicio Hateten, Tribunal Distrital Dili Aplika Medidas Termus Identidade Rezidensia Ba Arguidu AES No IGA Hodi Hein Prosesu Kontinuasaun.

Maibe, Tribunal Husu Ba Arguidu Sira Bainhira Atu Sai Husi Teritoriu Nasional No Troka Numeru Telefone Tenki Informa Ba Ministeriu Publiku.

Arguidu Nain Rua Orijen Hosi Baharain No Sudaun Ho Nasionalidade Indonezia.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !