Magazine RádiuNotisiasTetum

PR Simu Ona Keixa Kazu Baku Delegasaun Estadu Timor Leste Iha Australia


Dili – Prezidente republika simu ona keixa kazu baku delegasaun estadu Timor Leste iha Australia.

Preziente republika Jose Ramos Horta informa, nia parte hein hela relatoriu husi ministeriu negosiu entranjeiru no kooperasaun.

Xefe estadu hatete, sei fo sansaun ba ekipa delegasaun Timor Leste ba Australia, hafoin konfirma kazu nia verasidade.

Kazu Timoroan Xines baku media officer vice ministru negosiu estranjeiru no kooperasaun, tanba deskomfia halo asediu seksual kontra labarik feto iha haris fatin, iha festa natal hamutuk ne’ebe Xineza Timoroan organiza iha Australia.

Ba kazu ne’e, RTTL komfirma ba media officer ministeriu negosiu estranjeiru no kooperasaun via whatshap, maibe la fo resposta.

(Manuel/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !