Magazine RádiuNotisiasTetum

PNTL Sei Asegura Seguransa Ba Gradusaun PSHT Foun


Dili – Komandu polisia munisipiu Dili sei asegura seguransa ba graduasaun membros rihun hát resin, iha Dili.

Xefe operasaun munisipiu Dili, inspetor xefe Delfin Da Silva hateten, comando munisipiu Dili simu ona orientasaun husi komandu jeral PNTL hodi prepara planu operasaun.

Inspetor xefe delfin da silva apela mos ba grupu arte marisias sira, atu servisu hamutuk ho polisia hodi garante ceremonia la’o ho susesu.

Representa xefe seguransa PSHT, Agustino Mesquita Martins hateten, komisaun organizadora fo ona konhecimento ba governu liu husi kram, atu realija eventu refere.

Membru PSHT rihun hát, atus lima ualunu resin ualu ne’e mai husi munisipiu Ermera, Dili no Likisa.

Ceremonia gradusaun sei hala’o loron rua, iha sentru konvensoens Dili, GMT no Timor Load Komoro, hahu husi loron 18 to’o loron 19 fulan agustu, tinan ne’e.

Membro graduandos persaudaraan setia hati terate-PSHT, rihun ualu resin, iha Timor Leste tinan ne’e.

(Juvenal/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !