Magazine RádiuNotisiasTetum

PNTL Prende Masimidar 50 Saka No Supermi Kaixa Atus 270


Dili – Komando PNTL munisipiu aileu prende masimidar saka lima nulu no supermi sedap kaixa 270, husi kareta kamioneta ida, nebe tula husi Covalima ba Dili, maibe la iha dokumentu.

Komandante PNTL munisipiu Aileu, superintendente polisia Ludgerio Picancio Madeira Lay hato’o asuntu ne’e, iha konferensia imprensa, iha segunda-feira horseik.

Superintendente polisia Ludgerio justifika, sasan hirak ne’e prende tanba la iha dokumento legal ruma.

Dadaun ne’e, sasan sira ne’e tau hela iha komandu no sei aprejenta ba ministeriu públiku suai hodi kuntinua ba prosesu.

Komandante PNTL munisipiu Aileu ne argumenta, comando munisipiu Aileu kontribui ona koima rihun lima resin, durante atividade auto stop, iha tinan 2023.

rekorda katak, iha semana rua liuba, komandu PNTL mos prende mos sasan kontra bandu hanesan tabaku joker, karton rua resin no nia prosesu submete ona ba ministeriu publiku.

(Tofer/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !