Magazine RádiuNotisiasTetum

PN Sei Debate Lei Elpar Iha Tempo Badak


Dili – Parlamentu nasional sei diskuti alterasaun lei eleisaun parlamentar, iha tempo badak.

Presidente parlamentu nasional, Anicetu Guterres Lopes hateten, meza parlamentu nasional simu ona relatorio pareser husi komisaun parlamentar asunto lei no justisa hodi diskute iha tempu badak.

Entretanto; iha semana kotuk, komisaun parlamentar asunto lei no justisa halo ona audensia publika hodi diskuti alterasaun lei eleisaun parlamentar hodi fasilita jornalista sira vota livre, estabelese centro votasaun paralelu tolu iha Dili, aumenta horas votasaun iha estranjeiro to’o tuku ualu kalan.

Dadaun ne’e, xefe estado hahu halo audensia ho partido politiku sira hodi rona sira nia hanoin, molok dekreta kalendario kampaina ba eleisaun parlamentar.

(Alau/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !