Magazine RádiuNotisiasTetum

PN – FRETILIN Avalia Ezekusaun OGE La Tarde Impede Husi Lei CAC


Dili – Bancada FRETILIN avalia, ezecusaun orsamentu geral estado tinan nee lao tarde, tamba impede husi lei medidas prevensaun combate corupsaun.

Deputada bancada FRETILIN Maria Ánjelika Ranjel, fo ezemplu katak, ministerio nebe responsabiliza ba programa cesta bazika nia ezecusaun orsamentu menus tamba tekniku komisaun anti korrupsaun kontinua kontrola gastus.

Actual presidente komisaun C ne’e argumenta, atu aselera ezecusaun orsamentu estado ho lais, presija halo andamentu ba lei KAK, tamba lei ne’e mai ho nia natureza forte ba combate corupasaun.

Entretanto; progresu ezecusaun orsamentu geral estado tinan 2022 foin atinge pursentu 36 ekivale ho montante biliaun ida resin.

Deputada ne’e fundamenta, bainhira orsamentu ne’e ezecuta la hotu, sei tau iha kategoria saldo jerensia hodi transfere ba orsamentu tinan fiskal foun nian.

(Alau/Siso)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: !