Magazine RádiuNotisiasTetum

PN Diskute Autorizasaun Pedidu Prezidente Repúblika


Dili – Parlamentu nasional, aban diskute, autorizasaun pedidu prezidente repúblika Ramos Horta nia viajen ba Indonesia.

Deputada bankada fretilin, Lidia Norberta informa, bankada governu nia postura diskusaun ba vizita prezidente republika ba Indonezia, la hanesan.

Reprezentante povu ne’e justifika, prezidente repúblika iha kompetensia atu halo viajen hodi hametin relasaun bilateral.

Husi sorin seluk, deputada bankada kmanek haburas unidade nasional Timor-oan, Olinda Guterres hateten, sira nia parte sei fó apoiu ba prezidente republika hodi halo vizita estadu ba Indonesia.

Entretantu, ohin, reuniaun lider bankada deside ona atu diskute xefe estadu nia viazen ba Indonezia, kinta-feira aban.

(Bitu/Alau/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !