GazetaGazeta Às 24Nasionál

MTK Audensia Ho PM TMR

Ministru transporte no komunikasaun informa, razaun Timor Leste la asina akordu servisu aero ho governu repúblika popular China, bá primeiru ministru.

Ministru transporte no komunikasaun José Agustinho Da Silva, sexta-feira ne’e audensia ho primeiru ministru Taur Matan Ruak iha palasio do governu, hodi informa, kona-ba akordu servisu aero ni’an no mós investimentu aero ni’an iha Timor Leste.

José Agustinho Da Silva informa, iha fulan hirak liu ba ministru negosiu estranjeiru no kooperasaun repúblika popular China vizita Timor Leste, atu asina akordu bilteral entre rai rua, maibe ajendamentu ba akordu servisu aero ni’an la asina, tamba razaun tékniku.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !