Magazine RádiuNotisiasTetum

UPF Ezize Ba Guverno Re- Ativa Merkadu Libre Iha Lina Fronteira


Dili – Unidade patroliamentu fronteira husu ba guverno, re-ativa merkadu livre, iha lina fronteira.

Ezizensia ne’e, hato’o husi, komandante unidade patroliamentu fronteira superintendente xefi, superintendente polisia, Euclides Belo, iha quarta-feira ohin.

Superintendente polisia, Euclides Belo hateten, dadaun ne’e krime kontra bandu iha lina fronteira rai maran iha Covalima, Bobonaro, no RAEOA kontinua buras.

Tanba ne’e, atu halo prevensaun ba iha krime kontra bandu, sujere ba guverno atu re-ativa hikas merkadu libre ne’ebe antes ne’e implementa.

Unidade patrulamentu fronteira kontinua hala’o operasaun ba sasan importasaun illegal, iha fronteira, hodi sumbete ba iha ministeriu publiku hodi halo prosesu.

Superintendente polísia ne’e, husu mos ba komunidade iha fronteira atu kopera ho autoridade seguranca no defesa.

(Marques/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !