NasionálNotísiaNotísia Kalan

IDN Inagura Be’e Mos Iha Marobo

Uma Kain Atus Tolu Lima Nulu Resin Sia Iha Suku Ilatlaun Asesu Ona Ba Be’e Mos.

Domingo Fim Desemana Ne’e Diretór Institutu Defeza Nasionál Komodoro, Donaciano Costa Gomes “Pedro Klamar Fuik” Hamutuk Ho Autoridade Municipiu Bobonaro Halo Inaugurasaun Ba Projeitu Sosial Konstrusaun Be’e Mos Iha Aldeia Tunu Erru Suku Ilatlaun Ho Tema Bee Ba Liberdade.

Iha Inagurasaun Diretór Institutu Defeza Nasionál Komodoro, Donaciano Costa Gomes “Pedro Klamar Fuik” Hateten, Be’e Importante Tebes Ba Ema Nia Vida Tanba Ne’e Nia Husu Ba Populasaun Atu Kuida Fasilidade Nee Ba Tempu Naruk.

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !