Magazine RádiuNotisiasTetum

Governu Indonezia No TL Diskute Ona Preokupasaun Konaba Selu Viza


Dili – Governu Indonezia No Timor-Leste diskute ona Timoroan nia preokupasaun konaba selu viza bainhira ultrapasa fronteira Indonezia.

Vice ministru negosiu estranjeiru no koperasaun, Juliao Da Silva hato’o asuntun nee, relasiona resolusaun rai rua kona-ba viza livre, desde mandatu eis ministru interior Filomeno Paixão De Jesus.

Vice ministru Juliao Da Silva haktuir, nia parte halo ona diskusaun ho embaixador Indonezia mai Timor Leste no ministra negosia estranjeiru no koperasaun Adalgiza Magno, no haruka ona karta formal ba ministru negosiu estranjeiru Indonezia maibe seidauk iha resposta.

Governante ne’e justifika, governu Indonesia halo mudansa iha periodo pandemia.

Tuir nia, sei esforsu atu koalia ho governu Indonesia hodi halo revizaun ba resolusaun, nunee fasilita visa ba Timoroan.

Enquantu, vice ministru interior, sei apresenta resolusaun ba konsellu ministro hodi revoga.

(Domingos/Siso)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: !