NasionálNotísia KalanNotisias

Governu Esforsu Sei Lori Fila Timor Oan Nain 7 Iha Dubai

Governu Esforsu,Sei Lori Fila Timor Oan Na’in Hitu Iha Dubai.

Iha Palasiu Do Governu,Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru Fidelis Leite Magalhães Hateten, Governu Liu Husi Ministériu Negosiu Estranjeiru No Kooperasaun Sei Komunika Ho Reprezentante Diplomatikau Husi United Arab Emirate, Hodi Solusiona Lalais Problema Ne’ebe Vítima Sira Infrenta Iha Dubai.

Governante Ne’e Mós Simu Ona Komunikasaun Korespondensia Husi Ministra Negosiu Estranjeiru No Kooperasaun, Kona-Ba Esforsu Repartriasaun Sidadaun Iha Dubai No Parte Husi Justisa Ni’an Mós Nafatin Servisu, Hodi Komunika Ho Interpol Sira Iha Rai Liur.

 

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !