Magazine RádiuNotisiasTetum

Estudante Pre-Eskolar 73 Simu Graduasaun


Dili – Estudante pre-eskolar hitu nulu resin tolu, simu graduasaun iha eskola eskola mertutu.

Estudante nain hitu nulu resin tolu kompostu husi pre- eskolar Mertutu, Hatuleta no hatmentar simu graduasaun ba dala neen, ne’ebe finaliza ona aprendijajen durante tinan ida.

Cordenadora eskola pre-eskolar Mertutu, Maria Antonia garante, finalista sira preparadu ona atu tur iha banku primaria tamba durante ne’e tuir prosesu aprendijajen diak husi mestri sira.

Sorin seluk adminitrador postu Ermera, Alexandre Dos Santos Salhinha, agradese ba mestri sira ne’ebe fo ona kontribusaun hodi prepara lider jerasaun foun sira iha futuru.

Direktur eskola esnsino basiko Francisco Jose Trindade merrtutu, enkoraja inan aman sira atu nafatin fo apoiu ba graduadu sira hodi kontinua eskola.

Enkuantu iha sermonia graduasaun ne’e hetan prezensa máximu husi atoridade, komunidade no inan aman sira.

(Justiniano/Siso)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: !