Magazine RádiuNotisiasTetum

Bobonaru-UPF Ho Koe Prende Sasan Kontra Bandu


Dili – Polisia unidade patrullamentu fronteira-UPF kompañia alfa tunubibi no polisia unidade koe prende sasan kontra bandu, iha liña fronteira.

Sasan kontra bandu hanesan gazolina masa boot atus rua sanulu, gazoel jerigen boot atus lima rua nulu resin lima, tabako Timor karon haat, no joker pohon sagu karon hitu.

Tuir dadus neebe RTTL rekolla husi polisia unidade patrolamentu fronteira-UPF kompana alfa Tunubibi, sasan nain halai husi autoridade seguransa no sasan kontra bandu asegura hela iha edifisiu kompana alfa Tunubibi.

Sasan neebe prende sei halo identifikasaun iha komandu munisipiu Bobonaro.

Sasan sira ne’e, autoridade fronteira, prende ona husi loron sanulu resin ualu too loron rua nulu resin ida, fulan setembro tinan ne’e.

Sasan sira nee premde iha postu UPF memo, postu UPF nunura, postu mozon, postu Cibo no Nu laran.

(Humberto Dos Santos/Siso)

Show More

Related Articles

Back to top button
error: !