Timoroan Feto Nain Hitu, Iha Dubai, Sei Fila Mai Timor Leste Iha Semana Oin

YouTube video player
Dili – Timoroan feto nain hitu, iha Dubai, sei fila mai Timor-Leste iha semana oin.

Vice ministru negosiu estranjeiru no koperasaun, Julião Da Silva, konfirma, dadaun ne’e, Timoroan nain hitu iha ona embaixada Timor Leste iha Jakarta.

Governante ne’e garante, governu sei servisu hamutuk ho PSIK no interpol Indonezia hodi repatria timor oan nain hitu mai Timor Leste.

Primeiru ministru Taur Matan Ruak husu ba ministerio negosiu estranjeiru no koperasaun kordena ho nia homologo iha indonezia hodi lori fila Timor oan sira ne’e mai Timor Leste.

Dadaun ne’e, governu preve orsamento hamutuk dolares rihun sanulu hodi repatria feto Timor oan nain hitu.

Entertanto, antes ne’e, Timor oan nain hitu ne’e, ba servisu iha Dubay liu husi ajensia balu ne’ebe laiha legalidade.

(Domingos/Siso)

Exit mobile version