JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

KAK Prosesa Funsionariu Uza Kareta Estadu(Radio)

KAK Prosesa Funsionariu Uza Kareta Estadu(Radio)


Dili – Komisaun anti korupsaun kuntinua, prosesa funsionariu estadu ne’ebe utiliza transporte governu, periodu selebrasaun loron finadu iha munisipiu sira.

Garantia ne’e, hato’o husi komisáriu komisaun anti korupsaun-KAK Sergio Hornai hafoin sensibiliza lei medidas prevensaun kombate korupsaun ba funsionáriu ministeriu defeza no membru F-FDTL sira, iha fatuhada Dili, kinta feira ne’e.

Komisáriu Sergio Hornai hateten, funsionariu estadu ne’ebe uza transporte estadu ba aktividade privadu durante loron finadu laiha karta autorizasaun maka komisaun anti korupsaun sei prosesa tuir lei.

Tamba ne’e, komisaun anti korupsaun konsidera funsionariu hirak ne’e komete iha kazu krimi pekulatu de uzu hodi fo prezuisu ba estadu.

Foin lalais ne’e, polisia tranzitu nasional prende kareta estadu rua ho motorizadas sanulu resin sia, ne’ebe halo movimentu iha loron boot laiha karta autorizasaun husi instituisaun relevante sira.

(juvenal/siso)

How do you react to this article?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "KAK Prosesa Funsionariu Uza Kareta Estadu(Radio)" A few seconds ago

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected !!