JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

PN Ejiji Governu Atu Esplika Utilizasaun Orsamentu Duadezimu Ba EA

PN Ejiji Governu Atu Esplika Utilizasaun Orsamentu Duadezimu Ba EA

Dili (Nasional) – Membru Komisaun Permanente, Parlamentu Nasional Ejise Governu Atu Esplika Utilizasaun Orsamentu Duadezimu Ba Eleisaun Antisipada.

Ejisensia Ne’e, Hato Husi Xefi Bankada CNRT Arão Noe Kuarta Feira (28/02) Iha Parlamentu Nasional.

Arão Noe Hateten, Ministériu Plano E Finansas No Ministériu Estatal Tenki Halo Audensia Ho Komisaun Permanente Hodi Esplika Kona Ba Utilizasaun Orsamentu Duadezimu.

Tamba Tuir Nia, Utilizasaun Orsamentu Duadezimu Viola Artigu 31 Lei Jestaun Finanseira, Wainhira Finansia Iha Eleisaun Antisipada.

“Ami Ejiji Mak Ne’e Tenke Iha Audensia Ida Ho Ministru Finansas No Ministru Estatal Kona Ba Orsamentu Duadezimu Hanesan Mos Osan Eleisaun Nian, Hodi Hetan Informasaun Kona Ba Ultu Duadezimu Ne’ebe Ami Detekta Katak Dekretu Ne’ebe Governu Fo Sai Ne’e Viola Artigu 31 Lei Jestaun Finanseiru.

Xefi Bankada PD Maria Teresa Mos Argumenta Kona Ba Ne’e.

“Ami Mos Husu Ba Estatal Atu Mai Tok Esplika Buat Ruma Kona Ba Preparasaun Ba Eleisaun, Deputadu Sira Atu Hatene Ne’ebe Hotu-Hotu Aseita Katak Ministru Bele Mai Atu Esplika Buat Ruma Ba Komisaun Permanente, Plenaria Extraordinariu Ida Para Bele Koalia Kona Ba Asuntu Sira Ne’ebe Sai Hanesan Knar Komisaun Permanente Iha Situasaun Politika Ne’ebe Inserteja.

Iha Parte Seluk, Deputadu Bankada Fretilin Antoninho Bianco Argumenta, Governu Presija Halo Klarifikasaun Atu Nune’e Labele Fo Duvidas Ba Publiku.

Relasiona Ho Preokupasaun Hirak Ne’e Presideneti Parlamentu Nasional Envia Ona Karta Ba Governu Atu Esplika Ba Deputadu Sira Liu Husi Reuniaun Extraordinariu.

(Tofer/Qonusere)

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected !!