Banco De Sangue HNGV Iha Ran Suficiente Ba Atendimento Moras Nebe Precisa Ran

Banco De Sangue HNGV Iha Ran Suficiente Ba Atendimento Moras Nebe Precisa Ran

Add to Comments Here!!!!

gbnews
You might also like:
tribunal-rekursu
Tribunal Rekursu Seidauk Iha Posisaun Ba Lei Rua

Dili - Tribunal Rekursu seidauk halo...

magnify2
Polisia Suspeita Kazu Timor Plaza

Dili- Polisia municipiu Dili suspeita kolegas...

magnify2
Polisia Prosesa Suspeitu Kazu Bebora

Dili - Polisia municipiu Dili sei...

Close